PRESSING INFO


< Rev 110Rev 112 >

  Dag Nasty Minority Of One Revelation Records #111

1st Press

36 pink vinyl

264 red vinyl

300 orange vinyl

500 black vinyl